info@fuartour.comMESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar

çerçevesinde imzalanmıştır.

A. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

B. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: FUAR TURİZM DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

ADRES: BOZKURT MAH. KURTULUŞ CAD. NO:1-5 ŞİŞLİ İSTANBUL

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde

sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme

yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler

karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen

mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal

sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan

veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep

eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere

hazırlanan yazılım, ses, g.rüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda

siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile

ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli

Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini

düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler

güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar

ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /.rün/.rünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,

rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından

kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince

inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve

vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen

fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda

gösterilmiştir.

.rün Açıklaması Adet Birim Fiyatı

Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4. .rün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,

satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi

olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış

sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken

adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını,

ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve

taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'

nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında

belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya

kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi

durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve

varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim

etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam,

standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi,

hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni

göstermeyi, ihtiyat ve .ng.rü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı

bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün

tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması

halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği

tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre

içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik

ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin

ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme

konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi

ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce

haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya

finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu

ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden .ng.rülemeyen ve tarafların

borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi

mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim

edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da

siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini

ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar

ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal

edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde

kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise,

ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili

bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka

tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı

bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması

halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için

SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra

kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları

ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon g.rüşmesi ve diğer

yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı

bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik

yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;

ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim

almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul

edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması

veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin

güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve

iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut

kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz

etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin

etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat

içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair

bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı

nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve

defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine

riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,

doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı

bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,

genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir

amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde

kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya

zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde

olmayan ve/veya başkaca ü.üncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web

sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme

kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi

işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik

herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye

işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu

ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,

olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik

sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün

kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on

dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk

üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden

cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu

süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona

ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet

sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından

kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle,

cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya

iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün

işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak .rünler" hükümleri

çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen

ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası

ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş

iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük

süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade

etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa

veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin

etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne

uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI

sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya

limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim

miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri

gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj

malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma

tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI

tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun

olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği

ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında

sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik

ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim

edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya g.rüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım

programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf

malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi

Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,

tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması

daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,

kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf

malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış,

denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,

kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini

ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili

banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan

talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,

ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını

ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki

kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu

veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya

tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri

2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(ü.bin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem

heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile

3.000,00(ü.bin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru

yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu

sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi

öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair

onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: